អរគុណ ទីក្រុងអូឡាំព្យា ដែលទុកចិត្ត ក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន ក្នុងការចែកចាយ គ្រាប់កាហ្វេ របស់កម្មវិធីឆ្នាំថ្មី សំរាប់ម្ចាស់អាគារ ជាងមួយពាន់យូនីត ហេីយនិងបុគ្គលិកជាងប្រាំរយនាក់

យូរ៉ូស ប៊ីន គឺជាក្រុមហ៊ុន​តែមួយគត់ដែលចែកចាយគ្រាប់កាហ្វេ​ គុណភាពល្អ​ ហេីយជាសមាជិក​សមាគមន៍​កាហ្វេ​ Specialty Coffee Association (SCA) លេីពិភពលោកទៀតផង​ ។
Thanks Olympia city trust our coffee bean to supply into the Christmas and new year party for more than 1000 condominiums owners and more than 500 employees.
Uroast bean is the only company supply good quality bean, and we are a member of SCA (specialty coffee association)