ឧបត្ថម្ភ ម៉ាសុីនឆុងកាហ្វេ១គ្រឿង និង ផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កាហ្វេដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ

ដើម្បីចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខ ដែលកំពុងព្យាបាល និង ថែទាំអ្នកជម្ងឺកូរ៉ូណា (Covid19) នៅមន្ទីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានឧបត្ថម្ភ ម៉ាសុីនឆុងកាហ្វេ១គ្រឿង និង ផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កាហ្វេដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យរហូតបញ្ចប់បេសកម្មរបស់ពួកគាត់។
ចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដេីម្បីប្រឆាំងនឹងជម្ងឺកូរ៉ូណា (Covid19)